Новости и пресс-релизы

20 квітня 2012 року о 15-00 відбудуться Загальні збори акціонерів ПАТ «Електромашина»

ШАНОВНІ   АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство  «Електромашина»

Повідомляє, що 20 квітня 2012 року о 15-00 відбудуться Загальні збори акціонерів ПАТ «Електромашина» за адресою: м.Харків, вул.Муранова, 106., актова зала.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитись з 13-00 годин до 14-30 годин у день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1.    Обрання голови , секретаря, Лічильної комісії зборів.
2.    Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
3.    Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 р.
4.    Звіт та висновки Ревізійної комісії  Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 р.
5.    Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2011 рік.
6.    Про розподіл прибутку Товариства за 2011 рік, прийняття рішення про виплату       дивідендів.
7.    Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у  новій редакції .
8.    Затвердження Положень «Про розкриття інформації акціонерам Товариства» та «Про порядок нарахування і виплати дивідендів акціонерам».
9.    Прийняття рішення про затвердження значного правочину (договір поставки   № 1 від 03.01.2012 року) з ТОВ «Торговий Дім «Електромашина».
10.   Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися з ПАТ

«Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року від дати проведення Загальних зборів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування  показника Період
Звітний Попередній
Усього активів    63704 65217
Основні засоби 30692 28877
Довгострокові фінансові інвестиції 600 30
Запаси 11053 7953
Сумарна дебіторська заборгованість 49893 56652
Грошові кошти та їх еквіваленти 1875 272
Нерозподілений прибуток 3314 15368
Власний капітал 19044 11604
Статутний капітал 7342 7342
Довгострокові зобов’язання        36018 39972
Поточні зобов’язання 8642 13641
Чистий прибуток(збиток) 7902 6410
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29368233 29368233
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 5384055
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - 19494050
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 586 538

Перелік акціонерів ПАТ “Електромашина”, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових зборів у порядку, встановленому чинним законодавстом України (17 квітня 2012 року).
           
Для участі у зборах при собі необхідно мати  документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.
            
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів від акціонерів приймаються пись-мово за адресою проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення з зазначенням повних реквізитів акціонера.
           
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів ПАТ “Електромашина” за адресою: м.Харків, вул. Муранова, 106, перший поверх, кабінет управління по персоналу,  у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Таранова Ірина Іванівна.

Телефон для довідок: 37-37-506, 37-37-500
            
Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів на власній веб-сторінці ПАТ «Електромашина» (http://www.electromashina.com.ua)
 
Генеральний директор               В.Г. Бочаров

    [20.03.2012] Все новости
    Написать нам