Новости и пресс-релизы

Оголошення про Загальні збори акціонерів 19 квітня 2013 року

ШАНОВНІ   АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство  «Електромашина» повідомляє, що 19 квітня 2013 року о 15-00 відбудуться Загальні збори акціонерів ПАТ «Електромашина» за адресою: м.Харків, вул.Муранова, б.106, актова зала.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитись з 13-00 години до 14-30 годин у день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1.    Обрання голови та членів Лічильної комісії зборів.
2.    Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р.
3.    Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 р.
4.    Звіт та висновки Ревізійної комісії  Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 р.
5.    Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2012 р.
6.    Про розподіл прибутку Товариства за 2012 р., прийняття рішення про виплату дивідендів.
7.    Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися ПАТ «Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року від дати проведення Загальних зборів Товариства.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 68170 63704
Основні засоби 33787 30692
Довгострокові фінансові інвестиції 630 600
Запаси 9747 11053
Сумарна дебіторська заборгованість 11697 38840
Грошові кошти та їх еквіваленти 4012 1875
Нерозподілений прибуток 10255 3314
Власний капітал 25788 19044
Статутний капітал 7342 7342
Довгострокові зобов’язання 25354 36018
Поточні зобов’язання 17028 8642
Чистий прибуток(збиток) 8244 7902
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29368233 29368233
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 577 586

Перелік акціонерів ПАТ “Електромашина”, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України (15 квітня 2013 року).
 
Для участі у зборах при собі необхідно мати  документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.
      
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів від акціонерів приймаються письмово за адресою проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення з зазначенням повних реквізитів акціонера.
       
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів ПАТ “Електромашина” за адресою: м.Харків, вул. Муранова, б.106, перший поверх, кабінет управління по персоналу,  у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Таранова Ірина Іванівна.
       
Телефон для довідок: 37-37-506, 37-37-500
       
Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів на власній веб-сторінці ПАТ «Електромашина» (www.electromashina.com.ua)
    
Генеральний директор    В.Г. Бочаров

    [15.03.2013] Все новости
    Написать нам