Новости и пресс-релизы

Повідомлення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Електромашина»

 

ШАНОВНІ   АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство  «Електромашина»


Повідомляє, що 17 квітня 2015 року о 15-00 відбудуться Загальні збори акціонерів ПАТ «Електромашина» за адресою: м.Харків, вул.Муранова, б.106., актова зала.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитись з 12-30 годин до 14-30 годин у день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1.    Обрання голови та членів Лічильної комісії зборів.

2.    Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

3.    Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.

4.    Звіт та висновки Ревізійної комісії  Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.

5.    Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2014 рік.

6.    Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.    Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що укладалися  ПАТ «Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року.

8.    Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися  ПАТ «Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року від дати проведення Загальних зборів Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування  показника Період
Звітний    Попередній
 Усього активів     74113  90255
 Основні засоби      48258  43235
 Довгострокові фінансові інвестиції      630  630
 Запаси      11362  10319
 Сумарна дебіторська заборгованість      5348   11957
 Грошові кошти та їх еквіваленти      3496   5412
 Нерозподілений прибуток      15637  24214
 Власний капітал      30868   39607
 Статутний капітал      7342  7342
 Довгострокові зобов’язання       31907  17022
 Поточні зобов’язання      11338   33626
 Чистий прибуток (збиток)      (5739)   15819
 Середньорічна кількість акцій (шт.)       29368233    29368233
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)     -   -
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду     -    -  -  -
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)       593   588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік акціонерів ПАТ “Електромашина”, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових зборів у порядку, встановленому чинним законодавстом України (10 квітня 2015 року).

Для участі у зборах при собі необхідно мати  документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів від акціонерів приймаються письмово за адресою проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення з зазначенням повних реквізитів акціонера.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів ПАТ “Електромашина” за адресою: м.Харків, вул. Муранова, б.106, перший поверх, кабінет управління по персоналу,  у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Таранова Ірина Іванівна.

Телефон для довідок: 37-37-506, 37-37-500.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів на власній веб-сторінці ПАТ «Електромашина» (http://electromashina.com.ua/)
                                                                                                                                              

Генеральний директор   В.Г. Бондаренко

 

 

    [17.03.2015] Все новости
    Написать нам