Новости и пресс-релизы

Повідомлення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Електромашина» 15 квітня 2016 року


ШАНОВНІ   АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА», далі - Товариство
Наглядова рада повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 15 квітня 2016 року о 15-00 за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Муранова, б.106, актова зала.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 12-30 до 14-30 у день  та за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у цих Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 11 квітня 2016 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Порядок денний:
1.    Обрання голови та членів Лічильної комісії.
2.    Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
3.    Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році.
4.    Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5.    Затвердження фінансового звіту Товариства за 2015 рік.
6.    Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
7.    Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом року.
8.    Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9.    Затвердження положень Товариства у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування  показника Період
Звітний   2015р. Попередній 2014 р.
 Усього активів     50442  74113
 Основні засоби      48648 48258
 Довгострокові фінансові інвестиції      630   630
 Запаси     8789  11362
 Сумарна дебіторська заборгованість      10428  13739
 Грошові кошти та їх еквіваленти      834    3496
 Нерозподілений прибуток     10983 15637
 Власний капітал      26029   30868
 Статутний капітал      7342   7342
 Довгострокові зобов’язання       5401 31907
 Поточні зобов’язання      19012    11338
 Чистий прибуток (збиток)      7297   (5739)
 Середньорічна кількість акцій (шт.)       29368233    29368233 
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)     -   -
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду     -    -  -  -
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)      495    593

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Харків, вул. Муранова, б.106, перший поверх, кабінет управління по персоналу, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 год., звернувшись до Таранової Ірини Іванівни – посадової особи, відповідальної  за порядок ознайомлення акціонерів з документами, телефон для довідок:  (057) 37-37-506.

Після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сайті ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (http://electromashina.com.ua/).

    [14.03.2016] Все новости
    Написать нам